Công nghệ sinh học là bộ môn tập hợp các ngành khoa học và công nghệ gồm: sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, sinh hóa học, công nghệ học, nhằm tạo ra các quy trình công nghệ
Ngày đăng: 16/06/2020  
 
Chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản đã được ứng dụng và  chấp nhận rộng rãi  trong việc khống chế dịch bệnh, tăng cường khả năng miễn dịch, và xử lý môi trường.
Ngày đăng: 12/06/2020  
 
Probiotic là gì
Ngày đăng: 12/06/2020  
 


© 2020-2021 Nanomic - Developed by KhaLa